This is alternative content.

Kółko Rolnicze w Wilkołazie Trzecim

Kółko Rolnicze w Wilkołazie Trzecim posiada dokumentację od 1968roku z której wynika, że utworzone zostało w 1962roku.Siedzibą organizacji było prywatne mieszkanie dyspozytora Kółka pana Jana Wronki. Początkowo Kółko Rolnicze posiadało 2 ciągniki URSUS-C28, snopowiązałkę, kopaczkę gwiaździstą do ziemniaków , 2 pługi, 2 kultywatory oraz brony.Oprócz usług rolniczych wykonywano pustaki żużlowe  budowlane tzw. ”alfa”.

Pierwszy zarząd Kółka Rolniczego w Wilkołazie III tworzyli:p.p.Władysław Piekut, Eugeniusz Koper, Jan Chmielik, Helena Jankowska, Michał Nagajek.

 

Według najstarszych posiadanych dokumentów( oryginały), w 1968r utworzono Międzykółkową Bazę Maszynową( MBM) zrzeszającą:

a/ Kółko Rolnicze Wilkołaz III   50 członków

b/ Kółko Rolnicze Wilkołaz Dolny  32 członków.

MBM działała na terenie 884 ha użytków rolnych w 190 gospodarstwach rolnych .Przedmiotem działania było świadczenie usług w zakresie prac polowych, nawożenia gleb, ochrony roślin, omłotów, transportu, mechanicznego przygotowania pasz, parowania ziemiopłodów i innych usług mechanicznych. Prowadzono także punkty konserwacji ciągników i napraw sprzętu rolniczego. Wzbogacono bazę sprzętu rolniczego o ciągniki nowszej generacji i sprzęt towarzyszący.

Posiadano sprzęt: 8 ciągników, 10 przyczep ciągnikowych, 3 snopowiązałki, 3 kopaczki, 1 rozsiewacz wapna, 1 siewnik nawozowy, 10 siewników zbożowych.

Międzykółkowa Baza Maszynowa prowadziła nieodpłatnie kursy prawa jazdy dla kierowców maszyn rolniczych w zamian za obowiązek 3-letniego przepracowania w tejże bazie. Jako kierowcy pracowali:pp. Jan Kloc, Jan Bednara, Stanisław Sygacz, Krzysztof Kołtun, Józef Zdybel, Marian Kania, Ryszard Tomala.W tym czasie Zarząd tworzyli:pp.Karol Exner, Janusz Exner,Władysław Piekut, Eugeniusz Koper, Michał Nagajek. Funkcję dyspozytora pełnił jeden z najlepszych kierowców i znający fachowość i tematykę rolną pan Longin Pizoń, którego operatywność wpłynęła na osiąganie wysokiego dochodu MBM. Księgowość prowadziła pani Stanisława Mędykowska.

Skład  Zarządu Kółka Rolniczego:

Prezes        -pan Zygmunt Rachwał

Sekretarz   -pan  Witold Wronka

Skarbnik    -pan Tadeusz Stefanek

Członek      -pan Michał Nagajek

W 1974r rozwiązano MBM działającą przy Kółku Rolniczym w Wilkołazie III i Wilkołazie Dolnym

w zamian utworzono Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Wilkołazie , przejmując posiadaną bazę maszynową.

 

Integralną część Kółka Rolniczego stanowiło KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W WILKOŁAZIE III utworzone z 36 członkiń. KGW zajęło się upowszechnianiem postępu w gospodarstwie domowym i przyzagrodowym prowadząc różne formy szkoleń, inspirowaniem działalności kulturalnej na wsi.

Od 1980r przy Kółku Rolniczym w Wilkołazie III działały następujące ogniwa:

      -Koło Gospodyń Wiejskich ( KGW)    36 członkiń

  • Zespół Młodych Rolników ( ZMR)    6 członków

oraz 4 sekcje branżowe:

  • sekcja plantatorów roślin okopowych   -88 członków
  • sekcja plantatorów tytoniu      - 15 członków
  • sekcja plantatorów roślin oleistych    -12 członków
  • sekcja producentów i hodowców bydła   - 6 członków

 

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich prężnie działały w różnego rodzaju formach:

 -uczestniczyły w kursie racjonalnego żywienia,

 -brały udział we współzawodnictwie „więcej mleka wysokiej jakości” ,oraz „więcej owoców, warzyw i kwiatów”,

 -uczestniczyły w konkursach,  mających na celu podniesienia estetyki środowiska wiejskiego,

 -uczestniczyły w pokazach sporządzania sałatek, surówek,

 -brały udział w kursie kroju i szycia ( 6 członkiń) ,który odbył się w budynku szkolnym,

 -uczestniczyły w kursie masarskim ( w domu p.Lucyny  Skrabucha),

 -uczestniczyły w kursie garmażeryjnym i pieczenia ciasta ( w domu p. Genowefy Widomskiej, p. Marii Lużyńskiej, p. Haliny Każmierak) co       przedstawiają poniższe fotografie:

 

 

 -corocznie organizowały spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet,

 -ufundowały dary rzeczowe na Centrum Zdrowia Dziecka,

 -aktywnie uczestniczyły w  szkoleniach i pogadankach z lekarzem stomatologiem, psychologiem,

 -organizowały zabawy dochodowe, z których dochód zasilał kasę KGW na prowadzenie dalszej działalności,

 -zajmowały się dystrybucją piskląt i paszy

 

W latach 1976 – 1983 Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkołazie III kierowane było przez Zarząd, w skład którego wchodziły:

   przewodnicząca        p. Leokadia Banach

   w-ce przewodn.         p. Krystyna Winiarczyk

    sekretarz                   p. Lucyna Kuna

 

Utworzono sekcje:

 -sekcja ds. rolnych   -pod kierunkiem p. Heleny Jankowskiej

 -sekcja ds. gospodarstwa domowego    - pod kierunkiem p. Heleny Malarczyk

 -sekcja ds. kulturalnych    -pod kierunkiem p. Janiny Chłodnej

 -sekcja ds. higieny      - pod kierunkiem p. Janiny Samolej

 -sekcja ds. opieki nad dzieckiem   -pod kierunkiem p. Stanisławy Pacek

 

Członkinie KGW w latach 1976- 1983

1. 

2.Banach Leokadia

3.Ciołek Dominika

4.Daniel Danuta

5.Chłodna Janina

6.Baran Krystyna

7.Koper Maria

8.Wnuczek Maria  ż. Józefa

9.Malarczyk Helena

10.Malarczyk Stanisława

11.Rachwał Krystyna

12.Kołtun Maria

13.Widomska Genowefa

14.Nagajek Krystyna

15.Wronka Zofia

16.Winiarczyk Krystyna

17.Skrabucha Zofia ż .Józefa

18.Skrabucha Zofia ż.Jana

19.Jankowska Helena

20.Gorajek Teofila

21.Lużyńska Maria

22.Kuna Lucyna

23.Pizoń Zofia

24.Pizoń Stanisława

25.Samolej Janina

26.Kołtun Stanisława

27.Leziak Janina

28.Pawełczak Wioletta

29.Wronka Anna

30.Kuśmierz Teodora

31.Frąg Danuta z. Marka

32.Karamon  Aleksandra

33.Skrobisz Elżbieta

34.Rachwał Janina

35.Rachwał Alfreda

36.Sagan Jadwiga

37.Obyć Zenobia

38.Kuśmierz Maria

39.Janczarek Danuta

40.Kuśmierz Zofia

41.Koneczna Zofia

42.Każmierak Halina

43.Laskowska Alina

44.Kuśmierz Bogumiła

45.Wronka Maria

46.Głaz Maria

47.Kołtun Krystyna

48.Piwowarska Janina

 

W 1976r zakupiono podstawowe naczynia stołowe na 300 osób, w celu prowadzenia wypożyczalni. W dalszych latach wypożyczalnię wzbogacono o następne urządzenia, zakupując kuchnię gazową, elektryczną szatkownicę z której  korzystały i nadal korzystają członkinie KGW oraz inni mieszkańcy.

W 1981roku Kółko Rolnicze w Wilkołazie III wraz ze swoimi ogniwami ( Kołem Gospodyń Wiejskich) przystąpiło do Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych.

W tym też roku Spółdzielnia Kółek Rolniczych ( SKR) przekazała na rzecz KGW w Wilkołazie III magiel elektryczny w celu świadczenia usług dla mieszkańców. Ze względu na duże koszty w eksploatacji, brak odpowiedniego lokalu, magiel nie generował zysku i w 1992r zrezygnowano z tego sprzętu.

W 1983r dokonano wyboru uzupełniającego składu Zarządu KGW i aktualny skład Zarządu przedstawiał się następująco:

 

 -przewodnicząca         -p. Krystyna Winiarczyk

 -w-ce przewodn.         -p. Alina Laskowska

 -sekretarz                    -p. Halina Każmierak

 -skarbnik                     -p. Zofia Skrabucha

 

 Komisja Rewizyjna:

-przewodnicząca      -p. Wioletta Pawełczak

-członek                    -p. Danuta Frag

-członek                    -p. Maria Wronka

 

17 marca 1993r Kółko Rolnicze w Wilkołazie III zostało wpisane do rejestru społeczno- zawodowych organizacji rolników w Sądzie Rejonowym w Lublinie Wydział Gospodarczy. Mogło prowadzić działalność gospodarczą: usługową ,produkcyjną i handlową ,przedstawiając w Sądzie  statut uchwalony przez walne zebranie członków w dniu 12 stycznia 1993r.

 

Koło  Gospodyń Wiejskich borykając się z trudnościami, m.inn. z powodu braku lokalu na prowadzenie zebrań członków i działalności, ograniczyło swoją aktywność, co spowodowało dokonanie zmian w statucie polegające na zawieszeniu działalności gospodarczej. Członkinie KGW uczestniczyły jedynie przy organizowaniu imprez gminnych m.in. dożynek.

 

Dotychczas istniejący Zarząd Kółka Rolniczego i Koła Gospodyń Wiejskich w Wilkołazie Trzecim postanowił zwołać walne zebranie swoich członków i w dniu 27 lipca 2014r podjęto uchwałę o reaktywowaniu działalności tych organizacji. Postanowiono utworzyć jedną organizację pod nazwą KÓŁKO ROLNICZE W WILKOŁAZIE TRZECIM , którego głównym ogniwem jest KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH. Powołano nowy wspólny Zarząd, w skład którego wchodzą:

 

 

prezes              -p.Andrzej Skrabucha

wiceprezes       -p.Maria Kuśmierz  (przewodnicząca  KGW)

sekretarz             -p.Halina Każmierak

skarbnik              -p.Marcin Piwowarski

 

Aktualny skład Komisji Rewizyjnej:

przewodniczący          -p.Marek Skrabucha

członek                        -p.Krystyna Kołtun

członek                        -p.Urszula Karamon

członek                        -p.Grzegorz Pelak

 

Dokonano również stosownych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Posiadając wpis do KRS , Koło Gospodyń Wiejskich ma prawo do brania udziału w pokazach, prezentacjach i promowaniu swoich wyrobów  rękodzielniczych, zyskując fundusze na działalność statutową.

Wpis do KRS nakłada na naszą organizację również obowiązek składania rocznych sprawozdań finansowych do Urzędu Skarbowego oraz prowadzenie uproszczonej księgowości.

Ustalono plan pracy na 2014 i 2015r.Część przyjętych zadań już zrealizowano, np. warsztaty rękodzieła metodą decoupage (wspólnie z LGD),warsztaty rękodzieła metodą powertex, spotkania towarzyskie przy brydżu, zabawa andrzejkowa, zabawa karnawałowa( zdjęcia w galerii).

Podjęto współpracę z dyrekcją Przedszkola Gminnego w Wilkołazie, udostępniając budynek świetlicy wiejskiej oraz jej otoczenie do zorganizowania występów małych artystów przedszkolnych z okazji Światowego Dnia Ziemi  w dniu 22 kwietnia 2015r ( zdjęcia w galerii).

W dniu 07 czerwca 2015r Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkołazie Trzecim wspólnie z dyrekcją, nauczycielami i pracownikami Przedszkola Gminnego  zorganizowało plenerową imprezę  z okazji Dnia Dziecka. Imprezie towarzyszyły ciekawe gry, zabawy, konkursy zespołowe i rodzinne i były udane także dzięki słonecznej pogodzie. Taką formę zabaw z dziećmi Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkołazie Trzecim planuje organizować corocznie i umieścić w stałym kalendarzu imprez gminnych.(zdjęcia w galerii).

 

 

Aktualny skład Koła Gospodyń Wiejskich od 2014r.

1.Monika Kasperek

2.Maria Skrabucha

3.Jadwiga Chołżyńska

4.Krystyna Winiarczyk

5.Beata Winiarczyk

6.Ewa Zagaj

7.Aneta Laskowska

8.Agnieszka Skrabucha

9.Agnieszka Rożentalska

10.Katarzyna Jurek

11.Dorota Piwowarska

12.Maria Wronka

13.Bogumiła Kuśmierz

14.Aneta Wnuczek

15.Halina Każmierak

16.Dominika Ciołek

17.Halina Wnuczek

18.Krystyna Rachwał

19.Alina Laskowska

20.Anna Wronka

21.Krystyna Baran

22.Bernadeta Pelak

23.Maria Kuśmierz

24.Barbara Samolej

25.Urszula Karamon

26.Marta Kawęcka

27.Tadeusza  Szumska

28.Krystyna Kołtun

 

 

 

 

Aktualna lista członków Kółka Rolniczego w Wilkołazie Trzecim

 

1.Marek Skrabucha

2.Kazimierz Wronka

3.Grzegorz Pelak

4.Andrzej Skrabucha

5.Tomasz Chołżyński

6.Wojciech Kasperek

7.Marcin Piwowarski

8.Tomasz Zagaj

9.Adam Kuśmierz

10.Jan Każmierak

11.Jerzy Wnuczek

 

W dniu 20 lipca 2015r gościliśmy międzynarodową pielgrzymkę w ilości 22 pątników zmierzających szlakiem św. Jakuba z Lublina do Sandomierza. Pochodzili z krajów: Hiszpania, Francja, Kosowo, Kongo, Zambia, Rwanda oraz z Polski.

Gospodynie Wilkołaza Trzeciego służyły pomocą w przygotowaniu posiłku oraz dały możliwość korzystania z podstawowych urządzeń sanitarnych ,m.in. prysznica. Ze względu na pilne prace polowe (zbiór malin), niewiele mieszkańców brało udział we mszy św. sprawowanej przez księży w kilku językach. Po wieczornym posiłku pątnicy prezentowali zabawy w stylu afrykańskim, włączając do nich tutejszych mieszkańców. Noclegiem była dla nich świetlica wiejska. Nazajutrz wyruszyli w dalszą drogę.( zdjęcia w galerii).

 

                              Opracowała : p. Maria Kuśmierz przewodnicząca KGW

 

Galerie zdjęć:

Impreza plenerowa Dzień Dziecka 2015

Pielgrzymka międzynarodowa

Przedszkole - Święto Ziemi

Zabawa ostatkowa 2015 r.

Warsztaty decoupage

Zajęcia świetlicowe - gra w brydża

Zajęcia świetlicowe - decoupage

Zajęcia świetlicowe - powertex

Warsztaty florystyczne
Warsztaty wędliniarskie

Działalność w 2017 roku:
Dzień dziecka 2017
Warsztaty cukiernicze
Figurki woskowe
Udział w formum organizacji pozarządowych w Kraśniku
Stroiki Świąteczne

 

Projekty

Międzypokoleniowe warsztaty wikliniarskie

Kółko Rolnicze w Wilkołazie Trzecim zorganizowało w dniach 23 – 27 kwietnia 2018r warsztaty pn. „Międzypokoleniowe warsztaty wikliniarskie”. Warsztaty miały na celu podniesienie aktywności społecznej mieszkańców z terenu LGD Ziemi Kraśnickiej. Warsztaty odbyły się w świetlicy wiejskiej w Wilkołazie Trzecim przez 5 dni po 12 osób każdego dnia, w sumie 60 osób. Wykonano koszyk okrągły, koszyk owalny  i ażurkową tackę. ---czytaj więcej---
 

 

Wirtualna turystyka po Gminie Wilkołaz
Kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc marzec 2023 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Wydarzenia
<< Marzec >>

2023-03-22

Środa

2023-03-23

Czwartek

2023-03-24

Piątek

2023-03-25

Sobota

2023-03-26

Niedziela

2023-03-27

Poniedziałek

2023-03-28

Wtorek

Marzec

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.