This is alternative content.

Fundusz Dróg Samorządowych

 
Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
 
Nazwa zadania:
 
 Przebudowa drogi gminnej nr 108345L od km 0+000 do km 1+870w m. Ostrów gm. Wilkołaz.
 
Dofinansowanie: 865 842,82 zł
 
Całkowita Wartość: 1 731 685,64 zł
 
Długość drogi: 1 870m
 
Początek przebudowywanej drogi gminnej stanowi włączenie do drogi pow. nr 2722L  położonej na działce o nr ew. 172 obręb Ostrów  gm. Wilkołaz, natomiast koniec drogi stanowi  włączenie do  drogi pow. nr 2724L  położonej na działce o nr ew. 284/2 obręb Ostrów  gm. Wilkołaz.  Przebudowany odcinek drogi będzie obejmował między innymi zakres prac tj. roboty przygotowawcze, roboty  rozbiórkowe, roboty zimne, wykonanie elementów odwodnienia,  wykonanie utwardzonych poboczy– mechaniczne formowanie z wykonaniem utwardzenia warstwą grubości 15 cm z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 mm, C90/3 obustronnych poboczy   szerokości po 0,75 m od km 0+000  do km 1+870, wykonanie nawierzchni  z betonu asfaltowego- warstwa wiążąca grubości 5 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu  0/16 mm AC 16W50/70)  standard II jak dla ruchu KR1-2 szerokości 3,60 m na odcinku zasadniczym , poszerzona  do szerokości 5,10 m na mijankach, łuku poziomym  oraz poszerzeniach w obrębie włączeń do dróg powiatowych, od km 0+000  do km 1+870 oraz warstwa ścieralna –grubości 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu  0/11,2 ( AC 11W50/70)  standard II jak  dla ruchu KR1-2 szerokości 3,50 m na odcinku zasadniczym, poszerzona do szerokości 5,00 m na mijankach, łuku poziomym  oraz poszerzeniach w obrębie włączeń do dróg powiatowych od km 0+000  do km 1+870 oraz wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego – oznakowanie  drogowego  znaki ostrzegawcze z grupy A, B małe, (znaki A7 o podstawie 900 mm).Długość przebudowywanej drogi gminnej nr  108345L wynosi 1870 m. W celu umożliwienia dogodnego wymijania się pojazdów na istniejących poszerzeniach pasa drogowego zaprojektowano mijanki tj.  jednostronne poszerzenia nawierzchni bitumicznej o 1,50 m  (do szerokości 5,00 m )  na  długości  25,0 m ze skosami 1:2 w ilości 5 szt. na odcinkach Nr 1 od km 0+119,40 do km 0+144,40 strona prawa, Nr 2 od km 0+637,60 do km 0+662,60 strona prawa, Nr 3 od km 1+046,00 do km 1+071,00 strona lewa, Nr 4 od km 1+248,70 do km 1+273,70 strona prawa
Dzięki realizacji inwestycji nastąpi podniesienie jakości życia mieszkańców  w miejscowości Ostrów dla których nastąpi poprawa  jakości życia związanej z użytkowaniem nowopowstałej infrastruktury  oraz  poprawy dostępności terenów inwestycyjnych.
Fundusz Dróg Samorządowych
 
Przebudowa  drogi gminnej nr 118062L od km 0+000 do km 0+930,25 w miejscowości  Zalesie gm. Wilkołaz 

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 
Nazwa zadania:  Przebudowa  drogi gminnej  nr 118062L od km 0+000 do km 0+930,25 w miejscowości  Zalesie gm. Wilkołaz 
Dofinansowanie: 369 993,11 zł
Całkowita Wartość: 739 986,22 zł
Długość drogi: 930m
Zakres rzeczowy w/w zadania obejmuje: roboty przygotowawcze, zabezpieczenie instalacji podziemnych, elementy odwodnienia, roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnia, roboty wykończeniowe oraz oznakowanie pionowe .
Wykonanie przebudowy drogi gminnej  nr 118062L   ma na celu i pozwoli na uzyskanie normatywnych  parametrów technicznych w klasie D dotyczących  szerokości pasa ruchu, grubości nawierzchni, geometrii nawierzchni, szerokości poboczy , odwodnienia korony drogi  dla umożliwienia obciążenia drogi gminnej  ruchem KR1/2 . Przebudowę  konstrukcji nawierzchni  drogi gminnej zaprojektowano następująco:
-  warstwa ścieralna grubości 4 cm z betonu asfaltowego 0/11,2 mm ( AC 11S 50/70) jak dla ruchu  KR1-2
- warstwa wyrównawcza grubości 5 cm z betonu asfaltowego 0/11,2 mm ( AC 11 W 50/70) jak dla ruchu   KR1-2
- Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno wykonanej  górnej warstwy   podbudowy emulsją asfaltową szybko rozpadową  w ilości 0,8 kg/1 m2 .
- warstwa górna podbudowy (klinująca ) z kruszywa łamanego stabilizowanego   mechanicznie 
(mieszanka sortowana  0/31,5 mm) grubości po zagęszczeniu 10 cm 
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  ( mieszanka   sortowana  0/63 mm) grubości po zagęszczeniu 20 cm )przebudowywany odcinek drogi zostanie dostosowany do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku osi napędowej do 8 t.
 
Cały zakres realizowanej inwestycji przebiega przez obszary wiejskie, przez co wpływa pozytywnie na ich rozwój. Komunikacja  drogą  gminną  nr 118062L  o nawierzchni bitumicznej  umożliwi lepszy dojazd mieszkańcom  Zalesie do Kościała Parafialnego ,Szkoły Podstawowej, Świetlicy Wiejskiej, Ośrodka Zdrowia  czy obiektów sportowych i placu zabaw.  Dzięki realizacji inwestycji nastąpi podniesienie jakości życia mieszkańców  Zalesia  dla których nastąpi poprawa  jakości życia związanej z użytkowaniem nowopowstałej infrastruktury. 
 

 
Fundusz Dróg Samorządowych
 
Przebudowa drogi gminnej nr 118007L od km 0+000 do km 0+518 w miejscowości Wilkołaz Górny
 
Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 
Nazwa zadania:  Przebudowa drogi gminnej nr 118007L od km 0+000 do km 0+518 w miejscowości Wilkołaz Górny
Dofinansowanie: 175 371,55 zł
Całkowita Wartość: 350 743,11 zł
Długość drogi: 518m
Zakres rzeczowy w/w zadania obejmuje: roboty ziemne, podbudowa drogi, nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego, pobocza drogi, oznakowanie oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury.
Głównym celem przebudowy drogi gminnej jest poprawa stanu technicznego, a co za tym idzie poprawa warunków technicznych i funkcjonalnych na drogach gminy Wilkołaz. Projektowana przebudowa drogi pozwoli zastosować rozwiązania wynikające wprost z przepisów i wytycznych.  Wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 118007L ma na celu i pozwoli na uzyskanie normatywnych  parametrów technicznych w klasie L . Przebudowę  konstrukcji jezdni drogi gminnej klasy L o szerokości 3,50 m dla ruchu lekkiego KR-2 zaprojektowano następująco :
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/20 mm ( 100 Kg/m2 ) o grubości 4 cm szerokości 3,50 m, warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 0/25 mm (125 Kg/m2) o grubości 5 cm szerokości 3,58 ,skropienie zagęszczonej podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 kG/m2, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 23 cm po zagęszczeniu wykonana w dwóch warstwach szerokości 3,60 cm, wzmocnienie istniejącej warstwy podbudowy poprzez uzupełnienie i połączenie dodatkowej warstwy kamienia łamanego o grubości średnio 7 cm do grubości 13 cm, zagęszczenie uzupełnionej i wyrównanej podbudowy. Po wykonaniu w/w konstrukcji nawierzchnia i podbudowa o grubości 45 cm spełni warunek mrozoodporności.
Uzupełnienia jezdni na poszerzeniach zaprojektowano następująco :
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm ( 100 Kg/m2 ) o grubości 4 cm szerokości 5,00 m, warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 0/20 mm (125 Kg/m2) o grubości 5 cm szerokości 5,08 m, skropienie zagęszczonej podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 kG/m2, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 23 cm po zagęszczeniu wykonana w dwóch warstwach szerokości 5,10 m, poszerzenie istniejącej warstwy podbudowy warstwą kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości średnio 13 cm na warstwie odsączającej z piasku gruboziarnistego o grubości 10 cm – łączna szerokość poszerzenia do 3,60 m, zagęszczenie gruntu rodzimego pod wykonywane poszerzenie podbudowy. Warstwę wyrównawczą i ścieralną zaprojektowano na całej szerokości jezdni .
Ponadto   zakres  inwestycji obejmuje wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych o szerokości po 0,75m wyprofilowanych i utwardzonych kamieniem łamanym grubości 15 cm ułożonym na warstwie piasku gruboziarnistego o grubości warstwy 10 cm. Przebudowywany odcinek drogi gminnej nr 118007L zostanie dostosowany do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku osi napędowej do 8 t.
Dzięki realizacji inwestycji nastąpi podniesienie jakości życia mieszkańców  Wilkołaza Górnego  dla których nastąpi poprawa  jakości życia związanej z użytkowaniem nowopowstałej infrastruktury.  Inwestycja przyczyni się do przeciwdziałania marginalizacji społeczności lokalnej, wykorzystania wartości kulturowych i przyrodniczych gminy do rozwoju miejscowości, jak również poprawy estetyki i funkcjonalności miejscowości, w których będzie realizowana inwestycja.

 
Fundusz Dróg Samorządowych
Przebudowa drogi gminnej nr 118063L w m.Obroki od km 0+000 do km 1+613 Obroki gmina Wilkołaz
Kwota dofinansowania:  362 483,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 724 967,92 zł
Dofinansowanie z programu:  Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg (nabór2021-zadanie jednoroczne)    
Projektowana przebudowa drogi gminnej pozwoli zastosować rozwiązania wynikające wprost
z przepisów i wytycznych, tj.  poszerzeniu istniejącej podbudowy do szerokości z 2.5m do 3.58m, wzmocnienie istniejącej podbudowy z zagęszczeniem, wykonanie podbudowy zasadniczej z materiału kamiennego, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 5cm oraz warstwy ścieralnej gr. 4cm. Ponad to zakres  inwestycji obejmuje wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych
 o szerokości po 0.75m. Poprzez wykonanie przebudowy drogi na przedmiotowym odcinku,  droga gminna w m. Obroki uzyska nawierzchnię twardą, umożliwiającą dogodny dojazd  w każdych warunkach atmosferycznych mieszkańcom do swoich siedzib, użytków rolnych, a także wpłynie  na poprawę dostępności do usług publicznych zlokalizowanych w centrum gminy – m. Wilkołaz Pierwszy. Znajduje się tam m.in. Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, ośrodek zdrowia, apteka, szkoła podstawowa, przedszkole, Gminny Ośrodek Kultury oraz Kościół. Przebudowa drogi gminnej wpłynie na sprawniejszą realizację zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli poprzez umożliwienie dogodniejszego dojazdu do miejscowości  Obroki  służbom porządkowym, tj. straży pożarnej, policji, pogotowiu ratunkowemu  czy jednostkom wojskowym. Cały zakres realizowanej inwestycji przebiega przez obszary wiejskie, przez co wpływa pozytywnie na ich rozwój. Komunikacja  drogą  gminną nr 118063L o nawierzchni bitumicznej  umożliwi lepszy dojazd do Szkoły Podstawowej w Marianówce.  Dzięki realizacji inwestycji nastąpi podniesienie jakości życia mieszkańców m. Obroki dla których nastąpi poprawa  jakości życia związanej z użytkowaniem nowopowstałej infrastruktury. 
Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa drogi gminnej nr 118061L od km 0+000 do km 0+400,50 w miejscowości Rudnik Kolonia
Kwota dofinansowania:  112 119,00 zł           
Całkowita wartość inwestycji: 224 239,57 zł
Dofinansowanie  z programu:  Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg (nabór2021-zadanie jednoroczne)    
 
Przebudowywana droga gminna nr 118061L od km 0+000 do km 0+400,50 w miejscowości Rudnik Kolonia stanowi drogę dojazdową do zabudowy siedliskowej oraz okolicznych pól uprawnych, łączy się bezpośrednio z drogą wojewódzką nr 842 (Rudnik Szlachecki-Wysokie-Krasnystaw), która zapewnia połączenie okolicznym mieszkańcom z drogą krajową nr  19 .Operacja przyczyni się do utworzenia sieci dojazdowej – zapewni ciągłość komunikacyjną z mniejszej miejscowości Rudnik-Kolonia do większych skupisk osadniczych Gminy np. Wilkołaz Pierwszy, gdzie mieszczą się m.in. ośrodek zdrowia, apteka, szkoła podstawowa, przedszkole, Kościół, Urząd Gminy, urząd pocztowy, biblioteka oraz obiekty rekreacyjne. Planowana operacja przyczyni się do rozbudowy wewnątrzregionalnej infrastruktury transportowej.
Projektowana przebudowa drogi gminnej nr 118061L pozwoli zastosować rozwiązania wynikające wprost z przepisów i wytycznych, tj. szerokość jezdni 3,5m o nawierzchni z betonu asfaltowego, pobocza szer. 0,75m utwardzone kruszywem, normatywne spadki poprzeczne 2% (jezdnia), 8% (pobocze), zaprojektowano korektę niwelety jezdni w celu uzyskania prawidłowego odwodnienia i płynności drogi. Zaprojektowana konstrukcja drogi w postaci:
    • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm
    • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm
    • podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 gr. 20cm
    • warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C3/4 < 6 MPa  gr. 15 cm
w sposób znaczący wydłuży okres eksploatacji przedmiotowej drogi, a także poprawi warunki akustyczne oraz wpłynie na zmniejszenie ilości emitowanych spalin.
Umowa z wykonawcą robót została zawarta w dniu 21.06.2021 r.  
Fundusz Dróg Samorządowych
WOJEWÓDZKI PROGRAM LIKWIDACJI OSUWISK i OCHRONY WĄWOZÓW LESSOWYCH PRZED EROZJĄ
Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 108338L od km 1+787 do km 1+887 w miejscowości Zalesie
Kwota dofinansowania:  63 780,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 79 734,75 zł
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
 
Podstawowe parametry projektowe:
  1. długość drogi: 100 m
  2. droga gminna klasy D
  3. kategoria ruchu – KR1/2 (ruch lekki),
  4. podstawowa szerokość jezdni: - 3,50 m.
  5. szerokość poboczy – dwustronne pobocze ziemne o szerokości 0,75m z kruszywa.
Fundusz Dróg Samorządowych
 
 
Przebudowa drogi gminnej nr 118055L od km 0+910 do km 1+593 w miejscowości Wilkołaz Trzeci

Kwota dofinansowania:  203775,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 291107,25 zł
Dofinansowanie  z programu: Fundusz Dróg Samorządowych    
 
Celem projektu jest poprawa  bezpieczeństwa  ruchu drogowego jak i ulepszenie dostępności połączenia komunikacyjnego dla mieszkańców i rolników.

Przebudowa drogi gminnej nr 118055L zostanie wykonana na odcinku dł. 683 mb od  km 0+910 do km 1+593. 

Projektowana przebudowa drogi gminnej pozwoli zastosować rozwiązania wynikające wprost z przepisów i wytycznych, tj. szerokość jezdni 3,5m o  nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej, utwardzone obustronnie pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,75 cm. Zaprojektowana konstrukcja drogi w postaci:  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11,2 (AC 11W/70) gr. 4cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11,2 (AC 11W/70) gr. 4cm.
 
Umowa z wykonawcą robót została zawarta w dniu 24.12.2020r. z terminem zakończenia do 30.06.2021r.
Fundusz Dróg Samorządowych
 

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wilkołaz-Stacja Kolejowa od km 0+005,70 do km 0+449,00
Kwota dofinansowania:  153693,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 204925,30 zł
Dofinansowanie  z programu: Fundusz Dróg Samorządowych    
 
Przebudowa drogi  wewnętrznej w miejscowości Wilkołaz-Stacja Kolejowa od km 0+005,70 do km 0+449,00 ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu korzystania z drogi zarówno przez kierowców, jak i pieszych, poprzez poprawę stanu technicznego jezdni.  Projektowana przebudowa drogi wewnętrznej (gminnej) pozwoli zastosować rozwiązania wynikające wprost z przepisów i wytycznych, tj. szerokość jezdni 3,5m o nawierzchni z betonu asfaltowego, pobocza szer. 0,75m utwardzone kruszywem. Zaprojektowana konstrukcja drogi w postaci:  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm,  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 gr. 20cm, warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C3/4 < 6 MPa  gr. 15 cm w sposób znaczący wydłuży okres eksploatacji przedmiotowej drogi, a także poprawi warunki akustyczne oraz wpłynie na zmniejszenie ilości emitowanych spalin.
Przebudowa drogi gminnej wpłynie na sprawniejszą realizację zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli poprzez umożliwienie dogodniejszego dojazdu do miejscowości  Wilkołaz-Stacja Kolejowa służbom porządkowym, tj. straży pożarnej, policji, pogotowiu ratunkowemu  czy jednostkom wojskowym.. Dzięki realizacji inwestycji nastąpi podniesienie jakości życia mieszkańców m. Wilkołaz-Stacja Kolejowa dla których nastąpi poprawa  jakości życia związanej z użytkowaniem nowopowstałej infrastruktury.
Zakres prac i harmonogram

 
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.  04.2020-06.2020
2. ROBOTY ZIEMNE. 04.2020-06.2020
3. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 04.2020-06.2020
4. PODBUDOWY. 04.2020-06.2020
5. NAWIERZCHNIE. 04.2020-06.2020
6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE. 04.2020-06.2020
7. OZNAKOWANIE DRÓG. 04.2020-06.2020
 
Wirtualna turystyka po Gminie Wilkołaz
Kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc luty 2023 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
Wydarzenia
<< Czerwiec >>

2023-06-02

Piątek

2023-06-03

Sobota

2023-06-04

Niedziela

2023-06-05

Poniedziałek

2023-06-06

Wtorek

2023-06-07

Środa

2023-06-08

Czwartek

Czerwiec

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.